Firma PRO- TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 330 N, 03-152 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901830; NIP: 5242919608, zwana dalej „Sprzedawcą”
z dniem 6 grudnia 2021 roku wprowadza Ogólne Warunki Sprzedaży, określające zasady składania zamówień i sprzedaży towarów przez internet, w formie elektronicznej (internet, email) i telefonicznej.

 

Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty umieszczone przez sprzedawcę na jego stronie internetowej działającej pod adresem https://www.pro-trans.pl lub przesłanej oddzielną ofertą na adres potencjalnego Kontrahenta/Klienta.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem.
3. Cena podana przez Sprzedawcę wiadomością mailową jest wiążąca po jej potwierdzeniu w złożonym przez Kontrahenta zamówieniu drogą elektroniczną (lub w uzasadnionych wypadkach drogą inną niż elektroniczna).
4. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, zostanie określona po uzupełnieniu go przez Sprzedawcę. 5. W celu realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej / email złożonego w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, Sprzedawca skontaktuje się z Kontrahentem w następny dzień roboczy.
6. Sprzedawca może dokonać weryfikacji złożonego zlecenia / zamówienia. W przypadkach, gdy zlecenie / zamówienie budzi uzasadnione obawy Sprzedawcy, albo gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia / zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kontrahenta.
7. Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w ofercie i bazują one na regułach Incoterms.

 

Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem dochodzi w chwili otrzymania przez Sprzedawcę maila od Kontrahenta potwierdzającego cenę zamówionego towaru oraz warunki dostawy.
2. Kontrahent zobowiązany jest wraz z akceptacją ceny do podania swoich danych niezbędnych do wystawienia przez Sprzedawcę faktury, tj. nazwy firmy i NIP-u, chyba że dane te są Sprzedawcy znane i na dzień wystawienia faktury nie uległy zmianie.
3. Kontrahentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość.
4. Kontrahent potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu oraz procedury reklamacyjnej.

 

Reklamacja

1. Jeżeli po otrzymaniu przez Kontrahenta towaru od Sprzedawcy okaże się, że towar jest wadliwy, Kontrahent ma prawo niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego poinformować o tym mailowo Sprzedawcę, wskazując wszystkie wady towaru.
2. Sprzedawca ma prawo rozpatrzyć reklamację w czasie niezbędnym do wyjaśnienia zasadności reklamacji.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem wymogów bezpieczeństwa danych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu prowadzenia procesu sprzedażowego.
2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kontrahenta podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu bez uprzedniej zgody Kontrahenta.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 6 grudnia 2021 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odrębne umowy podpisane przez Sprzedawcę z Kontrahentem oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.